Tractus nr 1/ 2008

Tractus nr 1/ 2008

Tractus nr 1/2008

Internetowy Biuletyn TKOP w Danii

1 luty

Spadkobiercy św. pamięci Anny Nogal Wojciechowskiej przekazali TKOP materiały dotyczące patrona Towarzystwa, Adama Sokólskiego.

19 stycznia odbyła się w „Agorze”, polskim klubie dyskusyjnym w Kopenhadze prelekcja poświęcona Adamowi Sokólskiemu pt. „Honor zawsze miałem w cenie”.

Przewodniczący Federacji „Polonia” złożył list protestacyjny na ręce Bertela Haarder przeciwko używaniu na stronie internetowej duńskiego Ministerstwa Edukacji, w materiale poświęconym Auschwitz, określenia „polski obóz koncentracyjny”. Określenie to zostało usunięte.

2 luty

Otrzymaliśmy odpowiedź od Konsula Generalnego RP w Malmoe na pismo Przewodniczącego TKOP w sprawie m.in. opieki nad grobem Adama Sokólskiego. Dzięki staraniom Pana Konsula Jarosława Łasińskiego opiekę nad grobem roztaczać będzie Polski Związek Młodzieży Katolickiej w Malmoe. Bardzo się cieszymy i bardzo, Panie Konsulu, dziękujemy.

19 luty

IPN zaprasza nauczycieli na spotkania z historią najnowszą Polski.

Szanowni Państwo,

W dniach 4-17 sierpnia 2008 roku zostanie zorganizowany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej kurs najnowszej historii Polski – „II Polonijne spotkania z historią najnowszą”. Kurs, podobnie jak w roku ubiegłym, organizowany jest w ramach „Programu Polonijnego BEP IPN”. Do udziału w „Polonijnych Spotkaniach…” zapraszamy nauczycieli-praktyków – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich lub polonijnych placówkach edukacyjnych.

„Polonijne spotkania z historią najnowszą” służą przede wszystkim: zainteresowaniu nauczycieli celowością nauczania najnowszej historii Polski i Polaków, zapoznaniu z nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, nawiązaniu kontaktu Biura Edukacji Publicznej IPN ze środowiskami polonijnymi w celu stałej współpracy, rozpropagowaniu w środowiskach polonijnych wydawnictw edukacyjnych IPN.

Informacje oraz formularz zgłoszeniowy na „II Polonijne spotkania z historią najnowszą” znajdują się na stronie:

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/400/6783/II_Polonijne_Spotkania_z_Historia_Najnowsza.html

23 luty

Na stronach MEN pojawił się dokument pt „Ministerstwo Edukacji Narodowej Główne zamierzenia”, w którym znajdują się odniesienia do sytuacji oświatowej polskich dzieci poza granicami Polski.

„Reforma systemu edukacji będzie kontynuowana m.in. poprzez: (…)

– ułatwienie dzieciom rodzin migrujących kontynuowania nauki. (…)

1. Promowanie uczestnictwa w kulturze, organizowanie nauczania języka polskiego, polskiej

historii i geografii zagranicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z krajem pochodzenia oraz promowanie języka polskiego dążące do zagwarantowania mu statusu języka obcego nauczanego w jak największej liczbie krajów

2. Upowszechnianie egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego i umożliwienie uzyskiwania polskich egzaminów maturalnych młodzieży kończącej szkoły w innych systemach edukacji

3. Nauczanie języka polskiego oraz wyrównywanie różnic programowych dla uczniów w Polsce pochodzących z innych systemów edukacji, jak: dzieci repatriantów, uchodźców, dzieci obywateli RP wracające po kilkuletniej nauce poza granicami kraju, dzieci obywateli UE pracujących w Polsce”.