Tractus nr 9

Tractus nr 9

„TRACTUS”

BIULETYN  TKOP w Danii 

nr 9/2007

1 listopada

Komuna kopenhaska zorganizowała spotkanie z nauczycielami przedmiotów ojczystych. Ze względu na oszczędności zaproponowano objęcie nauczaniem uczniów od kl. 1-7, a nie jak dotychczas, od 1-9. Zmiany te nie odnoszą się do uczniów pochodzących z krajów EU.

Podniesiono liczbę uczniów w grupie do 16. Podano również informację, że w komunie Odense odbudowuje się nauczanie przedmiotów ojczystych.

 6 listopada

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia.

POLONIJNE CENTRUM NAUCZYCIELSKIE
W LUBLINIE

Lublin, 31 października 2007 r.
Serdecznie zapraszamy na seminarium adresowane do działaczy polonijnych, dyrektorów, nauczycieli polonijnych placówek oświatowych:
Tożsamość Polaka mieszkającego poza Polską
Celem seminarium będzie określenie tożsamości Polaka we współczesnym świecie w kontekście edukacji

Termin seminarium: 2 – 8 grudnia 2007 roku
Miejsce: Lublin, Hotel Huzar ul. Spadochroniarzy 7
http://www.hotelhuzar.pl/
Problematyka:
• Wyznaczniki poczucia tożsamości młodych Polaków.
• Co pomaga przezwyciężać kryzys tożsamości?
• Subkultura młodzieżowa jako próba odpowiedzi na pytanie kim jestem.
• Rodzinne mechanizmy kształtowania tożsamości.
• Tożsamość w czasach kultury popularnej.
• Rola edukacji w kształtowaniu tożsamości.
• Jaką rolę może spełnić dialog kultury w edukacji polonistycznej?
• Fenomen Pokolenia JP2.
Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji 2 grudnia do śniadania 8 grudnia br.), udział w zajęciach, uczestnictwo w programie kulturalnym. Dojazd oraz ubezpieczenie pokrywają uczestnicy seminarium.
Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać w terminie do dnia
25 listopada 2007 r. pod adres:
Polonijne Centrum Nauczycielskie
ul. 3 Maja 18/5A
20 – 078 Lublin
e-mail: info@pcn.lublin.pl
fax: 081-534-46-33

9 listopada
Przedstawiciele TKOP dostali zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Naukowy na temat: „Wielojęzyczność„. Odbędzie sie on w salonach Konsulatu Generalnego RP w Kolonii pod patronatem pana dr Marka Prawdy, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Federalnej Niemiec we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Kolonii.

Kongres odbywa się w 10. rocznicę działalności Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

Obradom przyświeca myśl Karola Wielkiego

„Znać drugi język to jakby mieć też i drugą duszę”

11  listopada

W kościele Św. Anny na Amager ksiądz Leszek Kapusta celebrował mszę w intencji ojczyzny z okazji  Święta Niepodległości Polski. Na mszę przybyli przedstawiciele Ambasady RP w Danii na czele z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Polski w Królestwie Danii – panem Adamem Halamskim.

Wiele miejsca w swych rozważaniach poświęcił Ksiądz Celebrant znaczeniu pamięci narodowej, a także roli i miejscu języka polskiego w kształtowaniu polskiej tożsamości poza granicami kraju.

Uroczystą mszę uświetnił doskonały występ chóru kościoła Św. Anny pod batutą s. Tarsylii oraz

poetyckie fragmenty z „Anhellego” J. Słowackiego.

13 listopada

PAP podała najnowsze dane statystyczne o Polakach w Danii. A oto obszerne fragmenty raportu:

(…) „Dziennik „Politiken” twierdzi, że ok. 39 proc. wszystkich udzielonych cudzoziemcom pozwoleń na pracę otrzymali obywatele polscy.

W trzecim kwartale br. pozwolenie takie dostało 3028 osób legitymujących się polskim paszportem. Jest to wzrost o 1001 osób w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego.

W całym 2006 r. Polacy otrzymali 7341 podobnych pozwoleń, natomiast w czasie dziewięciu pierwszych miesięcy br. już 8082. Dla porównania, na drugim miejscu co do liczby wydanych w 2007 r. pozwoleń uplasowali się Chińczycy, otrzymując ich 758, zaś na trzecim miejscu Litwini z 505 pozwoleniami.

Jak wynika z różnych źródeł, w Danii obecnie stale mieszka i pracuje ponad 15 tys. Polaków, z których około połowa posiada już duńskie obywatelstwo. Równocześnie Polacy zajmują dopiero 10. miejsce wśród grup cudzoziemskich osiadłych w Danii. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy. Mieszka ich w Danii ponad 25 tys., na drugiej pozycji są Szwedzi z ponad 17 tysiącami(…).” 

17 listopada

W Næstved obradował Zjazd Federacji „Polonia”. TKOP reprezentował przewodniczący organizacji. Niestety, drugi delegat, kol. Beata Dul, nie mogła, ze względu na niespodziewaną kontuzję w przeddzień zjazdu, wziąć w nim udziału. 

Na zjeździe została jednogłośnie przyjęta uchwała „oświatowa”zgłoszona przez Towarzystwo.

 

23-25 listopada

Przedstawiciele TKOP wzięli udział w jubileuszowych obchodach 10. rocznicy powstania Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech oraz w  kongresie naukowym poświęconym zjawisku wielojęzyczności. Uroczystości, które swym patronatem objął  Ambasador RP w Niemczech, dr Marek Prawda, odbyły się w salonach Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Wśród gości byli Konsul Generalny RP w Kolonii, przedstawiciele MSZ, MEN, „Wspólnoty Polskiej”, nauczyciele z Danii, Szwecji. Pracownicy naukowi Instytutu Slawistyki w Kolonii, instytutów w Dortmundzie i Frankfurcie zaprezentowali referaty poświęcone problemom wielojęzyczności.

27 listopada

Na Indeksie Rozwoju Spoecznego opublikowanym przez ONZ Polska  znajduje się na 37 miejscu wśród 177 krajów i swej pozycji nie zmienia od roku. Indeks, wskazujący przyjazne dla człowieka miejsca na Ziemi, powstaje dzięki pomiarom zamożności, oczekiwanej długości życia i wykształcenia narodów. Pierwsze miejsce zajęłą Islandia.

30 listopada

  • Komuna kopenhaska wciąż przekłada decyzję zatwierdzającą zmiany w nauczaniu języków ojczystych. Następny, trzeci już termin, to 4 grudnia.
  • Kolejny rekord . Zanotowaliśmy 2376 wizyt z 31 krajów na naszej stronie w tym miesiącu .