TKOP historia

TKOP historia


Historia TKOP w Danii

Najważniejsze fakty i daty

 

5 październik 1997 r., Kopenhaga

 • Założycielskie spotkanie organizatorów oświaty polonijnej  w Ambasadzie RP w Danii z udziałem p. Konsul Danuty Bolimowskiej, Kierownika Szkoły Języków Ojczystych w Kopenhadze – Romana Miedzianogóry, przedstawicieli Polskiej Misji Katolickiej w Danii, harcerstwa polskiego, Biblioteki Polskiej, Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP oraz gości: Romana Śmigielskiego – redaktora Informatora Polskiego a także gości zPolski:  Naczelnika Wydziału ds. Oświaty Polonijnej MEN, p. Elżbiety Bober oraz Joanny Wójtowicz – Dyrektora Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
 • powołano stowarzyszenie oświatowe i nadano mu nazwę „Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii”
 • wybrano jednogłośnie na koordynatora Towarzystwa Romana Miedzianogórę,
 • ustalono obszar działania Towarzystwa,
 • uzgodniono podstawowe  kierunki działania Towarzystwa.

24 listopad 1997r.

 • TKOP zostaje przyjęte do Kongresu Polonii Duńskiej. Zgodnie z regulaminem Kongresu Przewodniczący zostaje członkiem jego Zarządu. 

30 stycznia 1998r.

 • Ukazuje się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Towarzystwa.

14 – 17 sierpień 1998 Przedbórz

 • TKOP zorganizowało wyjazd reprezentacji uczniów Szkoły Przedmiotów Ojczystych na IV Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w Przeborzu.

12 -13 wrzesień 1998r. Kopenhaga

 • Odbywa się pierwszy kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów ojczystych, zorganizowany przez TKOP i Konsula RP p. Danutę Bolimowską. Na kurs przyjeżdżają wykładowcy z PCN z Lublina.

18 -19 wrzesień 1999r. Kopenhaga

 • Zostaje zorganizowany kolejny kurs metodyczny dla nauczycieli i instruktorów harcerskich z inicjatywy TKOP i Konsula RP.

5 -8 lipiec 1999r. Paryż

Udział w III Forum Oświaty Polonijnej w Paryżu. Temat konferencji: „Polacy w kulturze świata – Polacy twórcy w kraju zamieszkania”.

30 wrzesień 1 październik 2000r. Liseleje

 • W kursie metodycznym organizowanym tego roku biorą udział także nauczyciele języka polskiego ze Szwecji, z Malmø.

28 – 30 październik 2002r. Gorzów Wielkopolski

 • Pod patronatem Federacji „Polonia” współpraca TKOP z oddziałem gorzowskim „Wspólnoty Polskiej” zaowocowała organizacją kursu metodycznego dla nauczycieli z Danii i Niemiec przez WOM w Gorzowie Wlkp. Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

7 kwiecień 2003 r., Kopenhaga

 • Zebranie członków TKOP w Ambsadzie RP poświęcone trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się nauczanie języka polskiego w Danii przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej a po zmianie ustawodawstwa duńskiego, z udziałem p. Konsula W. Kraja, przedstawicieli Polskiej Misji Katolickiej w Danii a także  p. Wojciecha Jagielskiego – redaktora Informatora Polskiego.
 • poinformowano o trudnej sytuacji języka polskiego w  związku ze zmianą ustawodawstwa duńskiego dotyczącego statusu nauczania języków ojczystych,
 • podjęto inicjatywę skierowania Apelu do Rodziców w informatorach PMK i Informatorze Polskim,
 • zobowiązano Federację „Polonia” do ponownego wystąpienia do duńskiego Ministerstwa Edukacji po referendum unijnym w RP w sprawie statusu języka polskiegojako języka ojczystego.

25-26 październik 2003r. Bjerge

 • TKOP organizuje w Bjerge dwudniowy kurs metodyczny dla nauczycieli i działaczy oświatowych w Danii. Na zajęcia przyjeżdżają pracownicy z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
 • Na kursie w Bjerge Konsul RP W. Kraj  wręcza na wniosek TKOP nagrody z okazji Dnia Nauczyciela członkom tej organizacji, zasłużonym nauczycielkom, które od wielu lat organizują proces nauczania języka polskiego w Danii zarówno w odniesieniu do dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

2 maj 2004r., Kopenhaga

 • Teatr Trzech Pokoleń, któremu patronuje TKOP, debiutuje koncertem „Sakrostrofy”. Koncert uświetnia wejście Polski do Unii Europejskiej i jest wspólnym przedsięwzięciem TKOP i Polskiej Misji Katolickiej w Danii.

29 – 31 październik 2004r., Liseleje

 • TKOP organizuje w Liseleje kolejny kurs metodyczny, na który z informacją o procesie certyfikacyjnym języka polskiego przyjeżdża Przewodniczący Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. W. Miodunka.
  Wizyta Pana Profesora w kopenhaskim środowisku polonijnym oraz wykład na temat międzynarodowego znaczenia języka polskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, odbija się się dużym echem, m.in.wśród rodziców dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, a także wśród Duńczyków uczących się języka polskiego. Jest to jedno z tych ważnych wydarzeń w życiu Polonii, które mają wpływ na postawy wobec kraju pochodzenia i języka ojczystego.

 maj 2005

 • TKOP i Federacja „Polonia” organizują w 1 rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego uroczysty koncert „Epitafium dla Jacka” w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń

listopad 2005

 • „Agora”  zaprasza Teatr Trzech Pokoleń z koncertem „Epitafium dla Jacka”. Koncert odbywa się w Bavnehøjskole.

1 wrzesień 2005

 • Rozpoczyna pracę Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu, ktora została utworzona w oparciu o duńskie doświadczenia. Projektowi  patronuje TKOP w Danii i radni miejscy.

wrzesień 2005r., Kopenhaga

 • po raz pierwszy w historii oświaty polskiej w Danii TKOP dostaje zaproszenie do udziału w inauguracji roku oświatowego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP. Z tej okazji Przewodniczący wręcza list inauguracyjny Dyrekcji szkoły.

Pani Ambasador, Panie Konsulu, Pani Dyrektor, Panie i Panowie,

Korzystając z okazji uroczystej inauguracji roku szkolnego 2005 – 2006 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy polskiej Ambasadzie, chciałbym, w imieniu Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, przekazać na ręce Pani Dyrektor podziękowanie za zaproszenie przedstawicieli Towarzystwa na tę uroczystość i jednocześnie złożyć życzenia Gronu Pedagogicznemu i uczniom, bardzo dobrych wyników w nauce i satysfakcji z udanej współpracy w realizacji celów szkoły.
Chciałbym zauważyć, że oto po raz pierwszy w powojennej historii oświaty polonijnej w Danii stoimy przed szansą połączenia wysiłków Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP i szkoły przedmiotów ojczystych, której patronuje Towarzystwo, w pełnieniu misji oświatowej i podtrzymywaniu związków z językiem polskim, polską kulturą i tradycją w kraju osiedlenia Polonii.
Korzystając z okazji, chciałbym zaprezentować krótko działalność Towarzystwa.
Nasze cele koncentrują się na realizacji trzech głównych zadań:
1. wspieranie ośrodków oświaty polonijnej w Danii,
2. organizowanie procesu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli i instruktorów,
3. wspieranie procesu demokratyzacji systemu oświatowego w Polsce poprzez organizację seminariów dla kadry nauczycielskiej, nadzoru administracyjnego i samorządowych działaczy oświatowych w oparciu o doświadczenia duńskie.
Ostatnią inicjatywą Towarzystwa jest utworzenie w Kopenhadze TEATRU TRZECH POKOLEŃ, którego misją jest integrowanie kolejnych generacji emigracyjnych rodziców, młodzieży i dzieci poprzez wspólne doświadczanie kultury polskiej i języka polskiego. Teatr przygotował i wystawił już dwa spektakle, a w grudniu zaprasza na kolejny koncert: „Wigilia u Ojca”, poświęcony poezji Karola Wojtyły.
Ze strony Towarzystwa chciałbym zaoferować Pani Dyrektor i gronu nauczycielskiemu możliwość korzystania ze wszystkich naszych inicjatyw pedagogicznych, szczególnie z kursów, na których gościmy najciekawsze osobowości naukowe i dydaktyczne z Polski, a także zaprosić nauczycieli, rodziców i uczniów do udziału w zespole teatralnym.

Pani Dyrektor, Szanowni Państwo
Jestem głęboko przekonany, że wspólnie możemy więcej i lepiej, niż osobno i pojedynczo. Mamy te same cele, tą samą misję, zatem realizujmy ją wspólnymi siłami.
Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok Szkolny.

26-27 listopad 2005r. Kopenhaga 

 • W Kopenhadze odbywa się 2. dniowy Kurs Metodyczny dla członków TKOP, na który zostaje zaproszona kadra nauczycielska ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP. Gościem kursu jest dr hab. Anna Czabanowska -Wróbel z UJ w Krakowie.

 7 marca 2006r. Grójec

30 kwietnia 2006 r. Kopenhaga

 • Teatr Trzech Pokoleń, uświetniając 2 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, prezentuje w kościele Św. Anny w Kopenhadze spektakl oparty na poezji C.K. Norwida i muzyce F. Chopina: „My ,Kawalery Błędne„.

21 – 25 czerwiec 2006r. , Kraków

 • Reprezentacja członków TKOP bierze udział w V Forum Oświaty Polonijnej w Krakowie nt. „Oświata polonijna na przełomie XXI wieku – stan i perspektywy”.

2 września 2006

 • Przewodniczący TKOP bierze udział w inauguracji roku szkolnego 2006/2007 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP. Pełny tekst życzeń zamieszczamy poniżej. 

Pani Dyrektor, Panie Radco, Panie Konsulu, Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie
,

Inauguracja roku szkolnego jest zawsze ważnym wydarzeniem dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz lokalnego środowiska. Jednak jej znaczenie w środowisku polskim i polonijnym żyjącym poza granicami kraju, nabiera zupełnie innego wymiaru. Jest to kontynuacja więzi z ojczyzną, z narodem, jego językiem, jego historią i współczesnością oraz jego kulturą.

Z okazji tak ważnego wydarzenia chciałbym w imieniu członków Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii przekazać wszystkim ważnym uczestnikom dzisiejszego święta najlepsze życzenia w nowym roku szkolnym. Panu Radcy, Panu Konsulowi i Pani Dyrektor – życzenia satysfakcji z dobrze funkcjonującej szkoły, jej nauczycielom – sukcesów w procesie pedagogicznym, a uczniom i rodzicom – wielu intelektualnych i emocjonalnych przeżyć.

Szanowni Państwo,

Nie sposób przy tej okazji nie zauważyć, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczynamy doświadczać zupełnie nowej sytuacji, w której setki tysięcy naszych rodaków poszukuje pracy poza granicami swej ojczyzny. Obserwujemy już pierwsze symptomy tej ogromnej fali, która najpierw dotarła do Irlandii, Wielkiej Brytanii, a teraz zaczyna stopniowo docierać także do Danii.

Ta nowa sytuacja stawia przed nami wyzwania o skali dotychczas nieznanej. Jeżeli chcemy, by dzieci naszych rodaków, które wyjadą z kraju wraz z rodzicami i podejmą naukę w nowym systemie szkolnym, zachowały polską tożsamość i więzi z krajem, musimy połączyć nasze siły, by żadne polskie dziecko nie pozostało poza możliwością kontynuowania nauki w tej czy w innej formie. Taką możliwość stwarza polska szkoła, taką możliwość stwarza także oferta nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski w duńskim systemie oświatowym.

Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele

W tej nowej sytuacji zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu nauczycieli przedmiotów ojczystych i lektorów języka polskiego a także działaczy oświatowych, w listopadzie br. Oprócz doskonalenia naszych umiejętności zawodowych, przekażemy uczestnikom relacje z V Forum Oświatowego, które odbyło się w czerwcu w Krakowie, a także zastanowimy się, jak wspólnie stawić czoła nowym wyzwaniom.
Zapraszam także, po raz kolejny, nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców do uczestnictwa w zespole i spektaklach Teatru Trzech Pokoleń. Tworzymy w nim przestrzeń dla kontaktu kolejnych generacji polonijnych z polską kulturą, a także pogłębiamy umiejętność posługiwania się pięknym literackim językiem polskim. Wszystkich tym zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Dyrektor.
Szanowni Państwo,

Wszystkiego Najlepszego w nowym roku szkolnym.

23 września 2006 r. Kopenhaga

Członkowie TKOP i uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych przygotowali we współpracy z Sekretarzem Ambasady RP p. Elżbietą Wykrętowicz polską eksopozycję na Festiwalu Językowym zorganizowanym przez Kopenhaski Klub Esperanto.

4-5 listopada 2006 r. Kopenhaga

Odbył się doroczny kurs doskonalący nauczycieli i lektorów j. polskiego w Danii. Gościem kursu był prof. Józef Wróbel z UJ, V-ce Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podjęto uchwałę o przyjęciu na jubileusz imienia Patrona –Adama Ryszarda Sokólskiego, harcerza, nauczyciela, żołnierza Polski Podziemnej, pierwszego komendanta polskiej organizacji ruchu oporu w Danii „Felicja”.

czerwiec 2007

Zostaje nawiązana współpraca z władzami oświatowymi powiatu piaseczyńskiego.

6-7 październik 2007 Kopenhaga

TKOP świętował jubileusz 10 – lecia powstania organizacji.

Zgodnie z uchwałą podjętą rok wcześniej, przyjęto imię Adama R. Sokólskiego.

15 październik 2007 Częstochowa

Maria Małaśnicka Miedzianogóra dostała I nagrodę na II Polonijnym Festiwalu Multi/medialnym w Częstochowie w kategorii Film Fabularny, Widowisko za spektakl „My, Kawalery Błędne” w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń. Spektakl rejestrowała Polowizja.

Opr. M. Małaśnicka

8 października 2009 Kopenhaga

Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd Towarzystwa. Przewodniczącym został ponownie Roman Miedzianogóra. Zarząd – Alicja Grodzka – Jutlandia, Barbara Cerazy – Fionia, Elżbieta Serafin – Lolland, Zelandia, Maria Małaśnicka Miedzianogóra – członek Zarządu ds. współpracy z zagranicą. Roman Śmigielski i Aleks Sobocki zostali członkami Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Skarbnikiem pozostała Beata Jagielska.

7 listopada 2010

TKOP został członkiem Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej.