Statut TKOP

Statut TKOP

STATUT
TOWARZYSTWA KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ
w Danii

(wersja językowa polska i duńska)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Misją Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających krzewieniu nauczania przedmiotów ojczystych, języka polskiego oraz kultury polskiej w Danii, upowszechnianie wiedzy o polskiej oświacie i kulturze, a także podejmowanie działań dla podniesienia ich poziomu w Danii oraz wspieranie organizacji i osób fizycznych, które takie działania inicjują. Towarzystwo działa na zasadzie nie przynoszenia zysku („non profit”).

§ 2.
Towarzystwo stawia sobie następujące cele do realizacji:
1) Upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języka polskiego oraz kultury polskiej w Danii.
2) Inspirowanie i promowanie badań z zakresu historii i współczesności oświaty i kultury polskiej w Danii.
3) Podejmowanie działalności na rzecz podniesienia rangi oświaty polskiej oraz zapewnienia prawnych i organizacyjnych ram dla jej funkcjonowania w Danii.
4) Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów ojczystych oraz nauki języka polskiego jako obcego poprzez organizację kursów doskonalących oraz szkoleń.
5) Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie nauki przedmiotów ojczystych oraz języka polskiego jako obcego.
6) Wydawanie prac z zakresu promowania i propagowania nauki przedmiotów ojczystych, nauki języka polskiego jako obcego, oświaty i kultury polskiej w Danii.
7) Integrowanie kolejnych pokoleń polonijnych poprzez różnorodne formy działalności artystycznej.
§ 3.
Siedzibą Towarzystwa jest Kopenhaga.
§ 4.
Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii posługuje się w oficjalnych dokumentach pełną nazwą oraz nazwą skróconą TKOP.
§ 5.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 6.
Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Danii. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Danii
§ 7.
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 8.
Towarzystwo realizuje cele przez:
1) wszechstronne propagowanie celów szczegółowych, programów, projektów, metod i technik stosowanych w zakresie nauczania przedmiotów ojczystych, języka polskiego jako obcego, oświaty i kultury polskiej.
2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie promocji w świecie języka polskiego i kultury polskiej,
4) doradztwo i pomoc organizacyjno-merytoryczne, oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Towarzystwa,
5) prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa,
6) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie nie przynoszenia zysku („non profit”).
§ 9.
Towarzystwo może powołać inne organizacje i stowarzyszenia celem realizacji swych statutowych celów w granicach dopuszczonych prawem.
§ 10.
Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 11.
1) Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel, który zadeklaruje i będzie realizował cele Towarzystwa, w szczególności
a) złoży deklarację członkowską,
b) otrzyma rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
2) Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 12.
Prawa członka Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 13.
1) Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
e) regularnie opłacać składki.
2) Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać udział w jego działalności, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
c) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.
§ 14.
1) Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2) W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwa.
3) Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalą z jego Zarządem.
4) Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 2 lit. b-c.
§ 15.
Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
b) nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Towarzystwa,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa kolejne lata,
§ 16.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
Władze Towarzystwa
§ 17.
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 18.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata.
§ 19.
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 20.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
1) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwa lata w czasie trwania kadencji władz wybieralnych, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2) W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3) W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) wybór Prezesa Towarzystwa i ewentualnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
g) uchwalanie zmian statutu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
k) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu.
5) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
6) Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Towarzystwa, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7) Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 21.
1) Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków Zarządu.
3) Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
4) Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
5) Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) Walne Zgromadzenie może wybrać Honorowego Prezesa Towarzystwa, który zgodnie ze swoją wolą może uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem stanowiącym i powinien być na posiedzenia Zarządu każdorazowo zapraszany.
§ 22.
1) Komisja rewizyjna składa się z od 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2) Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 1 członka.
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 23.
W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 17 pkt 2, 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 24.
1) Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2) Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
3) Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
§ 25.
1) Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
3) W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa duńskiego. 

VEDTÆGTER
POLSK OPLYSNINGSSELSKAB
i Danmark

Kapitel I
Generelle bestemmelser

§ 1.
Mission for Polsk Oplysningsselskab i Danmark er at udvikle og promovere initiativer, holdninger og aktiviteter som gavner udbredelsen af modersmålsundervisning, det polske sprog og polsk kultur i Danmark, spredning af viden om polsk oplysning og kultur, samt virke for at højne deres niveau i Danmark og støtte foreninger og fysiske personer, som initierer sådanne aktiviteter. Selskabet virker efter principper for en almennyttig (non-profit) organisation.

§ 2.
Selskabet har følgende formål:
1) Udbredelse af behovet for undervisning og kendskab af det polske sprog samt polsk kultur i Danmark.
2) Igangsættelse og promovering af forskning indenfor historie og nutid for polsk oplysning og kultur i Danmark.
3) Foretagelse af virksomhed som har til formål højnelse af betydning af polsk oplysning samt sikring af juridiske og organisatoriske rammer for dens virke i Danmark.
4) Kvalitetsløft for modersmålsundervisningen og undervisning af polsk som fremmedsprog gennem arrangering af videreundervisning og kurser.
5) Samarbejde med udenlandske og internationale organisationer og institutioner vedrørende modersmålsundervisningen og undervisning af polsk som fremmedsprog
6) Udgivelse af afhandlinger vedrørende promovering af modersmålsundervisning og undervisning af polsk som fremmedsprog, polsk oplysning og kultur i Danmark.
7) Integration af næste generationer af polsk afstamning gennem forskellige former for kunstnerisk virksomhed.

§ 3.
Selskabet har sit hjemsted i København.

§ 4.
Polsk Oplysningsselskab i Danmark bruger i officielle dokumenter sit fulde navn (på polsk: Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii) samt forkortelsen TKOP.

§ 5.
Selskabet kan være medlem af danske og udenlandske organisationer, som har lignende formål.

§ 6.
Selskabets virkeområde omfatter hele Danmark. For at kunne rigtig realisere sine formål kan selskabet udøve sin virksomhed uden for Danmarks grænser.

§ 7.
Der ikke nogen tidsmæssig begrænsning af selskabets virksomhed.

§ 8.
Selskabet realiserer sine mål gennem:
1) Alsidig promovering af detaljerede mål, programmer, projekter, metoder og teknikker som bruges i modersmålsundervisning og undervisning af polsk som fremmedsprog, polsk oplysning og kultur i Danmark.
2) samarbejde og gensidig støtte mellem selskabets medlemmer,
3) samarbejde med personer og institutioner vedrørende promovering i verden af polsk sprog og kultur,
4) rådgivning og organisatorisk-faglig støtte, samt undervisning af medlemmer og andre subjekter, som er interesseret Selskabets virksomhed,
5) udøvelse af virksomheden, som integrerer Selskabets medlemmer,
6) udøvelse af erhvervsvirksomhed efter principper for en almennyttig (non-profit) organisation.
§ 9.
Selskabet kan stifte andre organisationer og selskaber for at kunne realisere sine vedtægtsmæssige formål inden for lovgivningens begrænsninger.
§ 10.
Realiseringen af ovennævnte formål Selskabet støtter sig på medlemmernes frivillige arbejde. Selskabet kan dog ansætte medarbejdere for at kunne udøve sin virksomhed.
§ 11.
1) Almindeligt medlemskab af selskabet kan tilkomme enhver voksen borger, som kan love at ville realisere Selskabets formål, og især vil
a) aflevere medlemstilmeldings formular,
b) opnår rekommandation af to almindelige medlemmer i Selskabet.
2) Juridiske personer kan blive støttemedlemmer.
§ 12.
Man opnår medlemsrettigheder gennem godkendelse af kandidaturen, som besluttes af Selskabets bestyrelse med simpelt flertal.
§ 13.
1) Selskabets medlemmer er forpligtet til:
a) med sin holdning og virke at bidrage til forøgelse af Selskabets rolle og betydning,
b) sørge for dets gode navn,
c) at støtte og aktiv virkeliggøre Selskabets mål,
d) overholde den almenlig gældende lovgivning samt vedtægterne,
e) betale rettidig kontingent.
2) Selskabets almindelige medlem har ret til at deltage i dets virksomhed, og især til:
a) Aktiv og passiv at udøve sin stemmeret,
b) Fremsætte forslag i alle sager vedrørende Selskabets formål og virke,
c) Udnytte andre muligheder, som Selskabet giver sine medlemmer.
§ 14.
1) Juridiske personer kan blive støttemedlemmer gennem udstedelse af en viljeerklæring til Selskabets bestyrelse, som vil tage en tilsvarende beslutning i sagen. 2) Ophør af støttemedlemskabet foregår efter samme fremgangsmåde.
3) Støttemedlemmerne aftaler støttens form og art med Selskabets bestyrelse.
4) Støttemedlemmerne har, ligesom almindelige medlemmer, de rettigheder, som fremgår af § 13 stk. 2 pkt. b og c.
§ 15.
Ophør af Selskabets medlemskab kan ske gennem:
1) Skriftelig opsigelse fremsendt til Selskabets bestyrelse,
2) Bestyrelsens ophævelse af medlemskabet:
a) for virksomhed som strider imod Selskabets vedtægter og beslutninger,
b) ikke retfærdiggjorde manglende deltagelse i Selskabets virksomhed,
c) manglende indbetaling af kontingent for to efter hinanden følgende år.
§ 16.
Medlemmet kan anke bestyrelsens beslutning vedrørende ophævelse af medlemskabet til Selskabets Generalforsamling senest 21 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning er endegyldig.

Kapitel II
Selskabets ledelse
§ 17.
Selskabets ledelse udgøres af:
1) Generalforsamling,
2) Bestyrelse,
3) Revisionsudvalg,
§ 18.
Valgperioden for selskabets ledelse er på fire år.
§ 19.
Ledelsens beslutninger foretages med simpelt stemmeflertal, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, med mindre der i Selskabets vedtægter er bestemt anderledes.
§ 20.
Selskabets øverste myndighed er Generalforsamling.
1) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen mindst hvert andet år i løbet af valgperioden. Indkaldelsen udsendes til alle medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingen og bør indeholde oplysning om tid, sted og forslag til dagsorden.
2) Ved generalforsamlingens første periode bør der deltage mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, medens generalforsamlingen i anden periode, som kan indkaldes til samme dag en time senere, kan lovlig gennemføres uanset antal deltagende medlemmer.
3) I generalforsamlingen kan deltage Selskabets almindelige medlemmer samt, med rådgivende stemme, støttemedlemmer og gæster.
4) Generalforsamlingens myndighed omfatter:
a) Beslutning om Selskabets virksomhedsprogram,
b) Drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens og revisionsudvalgets beretninger,
c) Beslutning om Generalforsamlingens reglement,
d) Beslutning af godkendelse af den afgående bestyrelses virke,
e) Valg af bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af revisionsudvalget,
f) Valg af Selskabets formand, og eventuelt også æresformand,
g) Vedtagelse af vedtægtsændringer,
h) Selskabets beslutninger vedrørende stiftelse af andre organisationer,
i) Beslutning vedrørende opløsning af Selskabet,
j) Behandling af medlemmernes anker vedrørende bestyrelsens vedtagelser,
k) Behandling af medlemmernes klager over bestyrelsens virksomhed.
5) Generalforsamlingens beslutninger foretages med simpelt stemmeflertal.
6) Ændring af vedtægter, formandens, bestyrelsesmedlemmernes, revisorens fritagelse fra deres pligter samt opløsning af Selskabet kræver absolut flertal og deltagelse af halvdelen af Selskabets medlemmer i generalforsamlingens første periode. I anden periode er deltagelse af halvdelen af Selskabets medlemmer ikke påkrævet.
7) Enhver medlem har én stemme.
§ 21.
1) Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer valgt af Generalforsamlingen,
2) Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.
3) Formanden vælges og tilbagekaldes af Generalforsamlingen for en fireårs valgperiode.
4) Bestyrelsen konstitueres på det første møde efter valget.
5) Bestyrelsens myndighed omfatter:
a) Optagelse af Selskabets nye medlemmer,
b) Ekstern repræsentation af Selskabet og virke på dets vegne,
c) Ledelse af Selskabets løbende arbejde,
d) Indkaldelse af Generalforsamlingen,
e) Fastsættelse af medlemskontingent.
6) Generalforsamlingen kan vælge Selskabets æresformand, som efter egen beslutning kan deltage i bestyrelsesarbejde med stemmeret. Æresformanden skal indkaldes til alle bestyrelsesmøder.
§ 22.
1) Revisionsudvalget består af 2 medlemmer valgt af Generalforsamlingen.
2) Revisionsudvalget består af revisionsformanden og medlemmet.
3) Revisionsudvalgets myndighed omfatter:
a) Revision af Selskabets løbende arbejde,
b) Fremsættelse af forslag på Generalforsamlingen om godkendelse af bestyrelses virke,
c) Fremsættelse af forslag om indkaldelse af Generalforsamlingen.
§ 23.
Hvis der under valgperioden sker frafald i Selskabets ledelse nævnt i § 17, pkt. 2 og 3, kan supplering af ledelsen sker gennem tilvalg. Tilvalget foretages af de tilbageblevne medlemmer af det organ, der er blevet ramt af frafald. På denne måde kan man højst supplere halvdelen af organets medlemmer.
§ 24.
1) Selskabets formue skabes af medlemskontingenter, støttebidrag, arv, legat, indkomster af egen virksomhed samt offentlige tilskud.
2) Selskabets midler og formue forvaltes af bestyrelsen.
3) Formanden eller næstformanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer virkende i fællesskab kan repræsentere Selskabet og pålægge det finansielle forpligtelser.
§ 25.
1) Selskabet opløses som følge af en beslutning af Generalforsamlingen eller i andre tilfælde, som fremgår af lovgivning.
2) Samtidig med beslutning om Selskabets opløsning bestemmer Generalforsamlingen opløsningsform samt over Selskabets formue.
3) For alle de sager, som ikke fremgår af nærværende vedtægter er dansk ret gældende.

(Tłum. na język duński: Roman Śmigielski)