Portfolio językowe

Portfolio językowe

 dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra

Rola i zadania Europejskiego Portfolio Językowego
w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego

 Referat wygłoszony na zjeździe nauczycieli języka polskiego w Niemczech w 2005r.

Motto;

„Bardzo się cieszę- rzekł Puchatek uszczęśliwiony- że podarowałem ci
Praktyczną Baryłeczkę, w której można przechowywać Różne Różności.

Bardzo się cieszę -powiedział Prosiaczek uszczęśliwiony-
że podarowałem ci coś, co można włożyć do Praktycznej Baryłeczki”
A.A. Milne: „Kubuś Puchatek”

Kolejność refleksji

1. Konsekwencje zmiany statusu języka polskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

2. Znaczenie nauki języków obcych w Unii Europejskiej i w Radzie Europy

a. polityka językowa Unii Europejskiej – wybrane fragmenty dokumentów

b. polityka językowa Rady Europy – wybrane fragmenty dokumentów

3. Europejskie portfolio językowe – profil i zasady

4. Europejskie Portfolio Językowe – budowa i opis

5. Linia czasu: ważne wydarzenia z procesu powstawania polskich wersji EPJ

6. Polska wersja EPJ dla uczniów od 10 do 15 roku życia

7. Polska wersja pilotażowa wczesnoszkolnego EPJ

8. Zadania EPJ w oświacie polonijnej

1. Konsekwencje zmiany statusu języka polskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Artykuł 1 Rady nr 1 z 15 kwietnia 1958 określa języki używane we Wspólnocie Europejskiej. Po przystąpieniu nowych państw do Unii Europejskiej, po 1 maja 2004 dokument ten został wzbogacony o Aneks II, w którym wyszczególniono również oficjalne języki Unii i języki wspólnotowe, tj. języki pracy w instytucjach UE. Istnieje zatem obecnie 20 oficjalnych języków UE. Oznacza to, że język polski z chwilą przystąpienia Polski do UE zyskał status oficjalnego języka unijnego. Warto zaznaczyć, że w Europie istnieje 225 języków, z których 40 ma status języka państwowego.
Uzyskanie przez język polski statusu oficjalnego języka unijnego wygeneruje wiele istotnych zmian m.in. w statusie tego języka jako ojczystego czy obcego ponieważ
od tego momentu język polski jako ojczysty czy obcy wszedł w obszar polityki językowej Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że zmiana ta przyniesie również zasadnicze przeobrażenia w oświacie polonijnej w krajach unijnych, a nieco później, w pozostałych.

Eksponowanie znaczenia nauki języków obcych jest priorytetem w polityce UE ponieważ to właśnie dzięki znajomości języków Europejczycy mogą urzeczywistnić realizację fundamentalnych celów Wspólnoty. Bez zrozumienia i porozumienia nie da się mówić o współpracy, współdziałaniu, czy współtworzeniu jakichkolwiek wspólnych wartości.

Zarówno Rada Europy jak i Unia Europejska podejmują szereg działań zmieniających taksonomię, treści, metody i środki nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie pojęć różnojęzyczności i wielojęzyczności, a także pojęcia kompetencji komunikacyjnej. Zostały również opracowane i wprowadzane do praktyki językowej konkretne narzędzia umożliwiające realizację nowych celów, takie jak: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określający zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymagany na poszczególnych poziomach biegłości językowej, czy też Europejskie Portfolio Językowe umożliwiające prezentację umiejętności językowych i doświadczeń interkulturowych.

Świadomość zmian w polityce językowej Unii, jak też wprowadzenie do systemu oświaty polonijnej sprawdzonych już narzędzi kształcenia językowego jest dużą szansą na modernizację nauczania języka polskiego jako ojczystego czy obcego
i jego skuteczną promocję w państwach unijnych.

Jednym z takich narzędzi jest portfolio językowe, którego ideę chciałabym Państwu przybliżyć.

2. Znaczenie nauki języków obcych w Unii Europejskiej i Radzie Europy

POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ
Wybrane fragmenty dokumentów

Rekomendacja Nr R(98) 6 Rady Ministrów dla krajów członkowskich
w sprawie języków obcych marzec 1998

A. Ogólne kryteria i zasady

1.1. Należy umożliwić wszystkim Europejczykom porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami różnych języków w ich języku, wpływając na rozwój tolerancji, umożliwiając swobodny przepływ ludzi i wymianę informacji, jak również poprawę współpracy międzynarodowej (….)

2. Promowanie wielojęzyczności.
2.1. Należy zachęcać Europejczyków do zdobywania pewnego stopnia znajomości języka na poziomie komunikacyjnym – w wielu językach.
2.2. Należy oferować naukę jak największej liczby języków.
2.3. Należy stosowa elastyczne podejście i proponować modularne kursy językowe koncentrujące się na wybranych kompetencjach, kończące się uznawanymi certyfikatami.(…)

B. Wczesny start w uczeniu się języków obcych (do 11 roku życia)

3. Należy zapewnić uczniowi od najwcześniejszego wieku możliwość poznawania różnorodności językowej i kulturowej Europy.
4. Należy promować wczesny start w nauczaniu języków obcych- na ile tylko pozwala kontekst narodowy.(…)

G. Specyfikacja celów i oceny

26. Należy zachęcać instytucje, aby w interesie lepszej koordynacji międzynarodowej korzystały w spójny i przejrzysty sposób z Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego(CEFR) w planowaniu lub dostosowaniu nauczania języków obcych.

27. Należy zachęcać uczących się do prowadzenia osobistego dokumentu (European Language Portfolio), w którym, w sposób przejrzysty międzynarodowo, mogą odnotowywać swoje językowe kwalifikacje i doświadczenia kulturowe, w celu poszerzania kontaktów z różnymi kulturami i językami.

POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ
Wybrane fragmenty dokumentów

EDUKACJA W EUROPIE
RÓŻNE SYSTEMY KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA
WSPÓŁNE CELE DO ROKU 2010
Komisja Europejska 2002

Cel strategiczny 1. Poprawa jakości i efektywności systemów
edukacji i szkolenia w krajach Unii Europejskiej

Cel strategiczny 3: Otwarcie systemów edukacji
na środowisko i świat

Cel 3.3. Poprawa sytuacji w zakresie nauki języków obcych.

Różnorodność Unii przejawia się w bogactwie jej języków. Obywatele Europy mogą czerpać korzyści z tej różnorodności jedynie wtedy, gdy potrafią się porozumiewać między sobą bez barier językowych, a tym samym poznawać różne kultury, uczyć się tolerancji i wzajemnego szacunku.

Nauczanie języków obcych będzie wymagało zasadniczego przeformułowania celów, a następnie gruntownych zmian w programach
i metodach nauczania. Znajomość języków nabiera kluczowego znaczenia w edukacji, kulturze i w życiu społecznym, staje się także warunkiem zatrudnienia.

Kluczowe zagadnienia

· zachęcanie wszystkich do nauki dwóch, a gdzie to możliwe, większej liczby języków obcych,
· oraz uświadomienie znaczenia nauki języków w każdym wieku.

POLITYKA JĘZYKOWA UNII EUROPEJSKIEJ
Wybrane fragmenty dokumentów

Promowanie nauki języków obcych oraz różnorodności językowej w latach 2004-2006
Plan działania Komisji Europejskiej
Bruksela 2003

Sekcja 1
I Nauka języków przez całe życie
1. „Język ojczysty plus dwa inne języki”: wczesny start(…)
Priorytetem dla państw członkowskich jest zapewnienie, że nauka języków w przedszkolu i szkole podstawowej jest skuteczna dlatego, że to właśnie tam kształtuje się właściwy stosunek do innych języków i kultur i tam też powstają fundamenty dla późniejszej nauki języków,
2. Ważniejsze staje się aktywne posługiwanie językiem, skuteczna komunikacja i porozumienie, a nie pasywna wiedza,
Zintegrowane nauczanie języka i treści przedmiotowych – diametralna zmiana filozofii i użyteczności nauki języków
6. Zakres języków – oferta językowa powinna objąć jak najwięcej języków rzadziej używanych, regionalnych, mniejszościowych oraz języków emigrantów – „wielość języków”.

II Lepsza jakość nauczania
1. Szkoła przyjazna językom – podejście holistyczne
· pokazywanie podobieństw miedzy językami, które znają,
a których się uczą,
· pokazywanie strategii rozumienia tekstów w językach, których w ogóle uczniowie nie znają poprzez znajomość innych języków
6. Testowanie umiejętności językowych
· opracowanie Europejskiego Wskaźnika Kompetencji Językowych
· Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
· Europejskie Portfolio Jezykowe

III Tworzenie środowiska przyjaznego językowo
1. Promowanie różnorodności języków
2. Budowanie lokalnych społeczeństw przyjaznych językom i kulturom
3. Poprawa możliwości podejmowania nauki języków obcych

POLITYKA JĘZYKOWA RADY EUROPY

Wybrane fragmenty dokumentów

Nauka języków dla obywatelstwa europejskiego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – unikalny dokument:

1. opisujący umiejętności użytkowników języków obcych na sześciu poziomach,

2. umożliwiający porównywanie osiągnięć uczniów w różnych szkołach i krajach

3. stanowiący podstawę dla wszelkich instytucji zajmujących się nauczaniem języków, testowaniem i uznawaniem umiejętności/dokumentów.

Europejskie Portfolio Językowe – dokument osobisty, w którym można:

· opisywać swoje doświadczenia i umiejętności językowe,
· planować naukę języków
· oceniać swoje postępy w nauce języków

Portfolio językowe ma być tym narzędziem, które, w koncepcjach jego twórców, wesprze proces urzeczywistniania podstawowych celów kulturowych wspólnoty.

Europass – portfolio 5 dokumentów

· umożliwia obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji.
· zawiera jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kompetencji,
· jest europejskim paszportem zawodowym

Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego

System ten jest jednolity dla wszystkich języków i opiera się na kształceniu umiejętności naturalnego i spontanicznego komunikowania się w języku obcym, pozwalających na sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w środowisku pracy
i społeczeństwach Unii Europejskiej.

System zakłada 6 poziomów biegłości językowej (A1, A2, B, B2, Cl, C2); na zakończenie każdego etapu zdający powinien wykazać się określonymi umiejętnościami w zakresie mówienia, czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i reagowania w języku obcym (interakcje).

Ujednolicenie wymagań określających konkretne poziomy biegłości językowej pozwala, aby ocena znajomości języka, dyplom lub zaświadczenie wydawane w jednym kraju, były „czytelne” w pozostałych krajach. Ułatwi to mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.

Od 1 września 2005 w Europie został wprowadzony nowy system zaświadczeń, oparty na sześciopoziomowym układzie ustalonym przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Sześciu poziomom europejskim odpowiada 6 niezależnych dyplomów o wzrastającym stopniu trudności.

W oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy: uczenia się, nauczania, oceniania, został stworzony The European Language Certificates TELC, czyli system jednolitych egzaminów językowych. Certyfikaty TELC są akredytowane w całej Europie.

EUROPASS

Europass – jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji – to portfolio 5 dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy.

Korzystanie z Europassu otwarte jest również dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będących członkami Wspólnoty – tj. Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu EOG) oraz dla krajów kandydujących do przystąpienia do UE zgodnie z ich odpowiednimi Układami Europejskimi.

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 grudnia 2004 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005

Podstawy prawne
·
Dokument jest jednym z elementów realizacji Deklaracji Kopenhaskiej, czyli Deklaracji Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej, uzgodnionej w Kopenhadze w dniach 29-30 listopada 2002 r., w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń.

· W dokumencie tym podkreślono zasadniczą rolę współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności, jako zjawiska o zasadniczym znaczeniu dla promocji zwiększenia zatrudnienia. W Deklaracji zaapelowano także o podjęcie działań nad utworzeniem jednego europejskiego dokumentu ukazującego kwalifikacje i kompetencje

EUROPASS – RODZAJE DOKUMENTÓW
1. Europass – CV
Jest to standardowy formularz życiorysu. Funkcjonuje w takiej samej formie na terenie całej Unii Europejskiej. Zawiera dane osobowe oraz określa w spójny sposób informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kwalifikacji. Europass CV jest w tej chwili wymaganym standardem przy aplikowaniu do pracy lub do udziału w projektach, w instytucjach Unii Europejskiej.

2. Europass – Mobilność

Jest to dokument, którego celem jest promowanie europejskiej mobilności edukacyjnej. Ma zwiększyć przejrzystość rezultatów takiej mobilności oraz stworzyć sprzyjające warunki uznawania doświadczeń zdobytych zagranicą. Dokument może otrzymać każda osoba, która niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego podejmie naukę, staż czy szkolenie zagranicą.

3. Europass – Suplement do Dyplomu.

Ten dokumenty wydawany jest przez uczelnie wyższe (w Polsce obowiązkowo od
1 stycznia 2005 roku) i stanowi integralną część dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4. Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego.

Jest to dokument załączany do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i nie jest przeznaczony dla studentów szkół wyższych.

5. Europass – Paszport Językowy.

Oprócz CV, drugi dokument osobisty w pakiecie Europass. Dana osoba wypełnia go samodzielnie na podstawie testu samooceny językowej. Określa się w nim swój profil językowy oraz bilans doświadczeń interkulturowych. Do Paszportu Językowego wpisuje się informacje o znajomości wszystkich znanych języków – również ojczystego (lub ojczystych), otrzymane dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty językowe oraz informacje o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych.

Powyższe fragmenty ważnych dokumentów programowych Unii Europejskiej jak i Rady Europy dowodzą, że idea nauki języków obcych, w tym nauki języków europejskich mniej używanych jest niezwykle znaczącą ideą dla realizacji celów wspólnoty europejskiej, jej samoświadomości, jej misji.
4. Europejskie portfolio językowe – profil i zasady

PORTFOLIO JĘZYKOWE

· to osobisty dokument ucznia prezentujący umiejętności językowe
i doświadczenia interkulturowe z różnych okresów nauki we wszystkich poznawanych językach,

· prezentowany przy zmianie klasy, szkoły, uczelni, w kolejnych podejmowanych pracach

· to świadectwo rozwoju jednostki w procesie uczenia się

· współtowarzysz drogi do różnojęzyczności – rezultatu kolejnych doświadczeń językowych i kulturowych człowieka od języka, czy języków domu rodzinnego, po języki innych narodów

· prowadzi do synergicznie nabytej kompetencji komunikacyjnej, w której wszystkie elementy nawzajem się przenikają i wspomagają, powodując aktywizację odpowiednich składników kompetencji w adekwatnych sytuacjach językowych.

Zasady posługiwania się
Europejskim portfolio językowym
EPJ jest własnością jednej osoby,
Dla użytkownika EPJ jest ważne każde doświadczenie językowe niezależnie jaką drogą i gdzie zostało nabyte,
Podstawą dla EPJ jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie,
Językiem stosowanym w portfolio musi być zawsze język ojczysty oraz co najmniej jeden język krajów wchodzących w skład Rady Europy
4. Europejskie Portfolio Językowe – budowa i opis

Portfolio językowe składa się z trzech części

1.Paszport językowy zawiera:
· informacje o Radzie Europy
· dane właściciela
· jego profil językowy
a. samoocenę, b. tabelę samooceny, c. informacje, od kiedy uczy się języków i jak ta nauka przebiega, d. jak może poświadczyć swoje doświadczenia językowe,

2. Biografia językowa zawiera:
· zapis wydarzeń związanych z nauką języków
· autorefleksję nad strategiami uczenia się
· potrzeby językowe
· indywidualne cele nauki języków
· styl uczenia się
· konteksty kulturowe

3. Dossier językowe zawiera:
· dyplomy i zaświadczenia
· wymiany, projekty, kursy
· prace wakacyjne, korespondencje itp.

W zależności od wieku uczącego się wyróżniamy:
1. Portfolio dla przedszkolaków

2. Portfolio dla dzieci w wieku 6 do 10 lat

3. Portfolio dla młodzieży od 11 do 15 lat

4. Portfolio dla młodzieży szkół średnich i dorosłych od 16 lat

5. Portfolio dla dorosłych w zależności od profesji: nauczycieli języków i tłumaczy, imigrantów, studentów konkretnych uczelni itp.

5. Linia czasu dla procesu powstawania i dojrzewania idei europejskiego portfolio językowego:

lata 90. narodziny idei portfolio w Sekcji Języków Nowożytnych
Rady Europy, w zespole pracującym nad Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego

2001 zostaje opracowane i wdrożone pierwsze Europejskie Portfolio
Językowe dla młodzieży w Szwajcarii

Rada Europy rekomenduje EPJ na poziomie paneuropejskim
podczas otwarcia Europejskiego Roku Języków w Lund

2003 pilotaż wstępny EPJ dla uczniów od 10 do 15 lat w 34 polskich
gimnazjach

2004 pilotaż zasadniczy EPJ dla uczniów w wieku od 10 do 15 lat,

rozpoczęcie prac nad EPJ wczesnoszkolnym i EPJ dla dorosłych

zatwierdzenie końcowej wersji polskiego EPJ dla uczniów od 10
do 15 lat przez Zespół ds. Europejskiego Portfolio Języków
MENiS

uzyskanie wymaganej akredytacji Rady Europy dla polskiego
EPJ dla uczniów od 10 do 15 lat
2004
wrzesień wprowadzenie EPJ do każdej polskiej szkoły podstawowej
i gimnazjum

październik pilotaż wczesnoszkolnego EPJ w klasach 0-3

2005
luty założenia ogólne EPJ dla przedszkolaków (3-6 lat)
kwiecień pierwszy pilotaż portfolio dla uczniów ponadgimnazjalnych i
studentów
pilotaż portfolio dla dorosłych
wrzesień pierwszy pilotaż EPJ dla przedszkolaków
6. Polska edycja Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów
od 10 do 15 lat

Nota autorska i edytorska
1. Projekt Rady Europy wdrożony przez MENiS we współpracy z CODN w Warszawie
2. Opracowany przez zespół w składzie: dr Barbara Głowacka – koordynator projektu, Dorota Kofman, Dorota Ryciuk, Edyta Wajda, Dorota Żmudzka
4. Posiada akredytację Rady Europy nr 62. 2004
5. Wydany przez CODN Warszawa 2004
6. Wybrano języki: angielski francuski, niemiecki, rosyjski
Ogólna charakterystyka:
1. Biografia językowa – wyjaśnienia, do czego służy biografia językowa
Wstęp – zawiera objaśnienia znaków, dane właściciela-ucznia, oraz list od autorów
· Moje doświadczenia:
1. Języki, które słyszę wokół siebie,
2. Języki, które rozpoznaję, gdy…
3. Bliskie mi osoby uczą się/mówią…
4. Języki, które znam i poznaję w szkole i poza szkołą
5. Chciałabym jeszcze poznać inne języki…
6. Koresponduję z osobami z innych krajów
7. Moje spotkania z cudzoziemcami
8. Kraje, miasta, które zwiedziłem lub chciałbym zwiedzić…
9. Co zapamiętałem z podróży rzeczywistej lub wirtualnej za granicą?
10. Z czego korzystam, gdy uczę się języków?
11. Jak uczę się języków?
12. Co mogę powiedzieć o sobie?
13. Wypowiadam się chętnie w języku, którego się uczę, gdy…
14. Jak sobie radzę?
· Co już potrafię?
Listy umiejętności pogrupowane według pięciu sprawności osobno dla każdego z poziomów biegłości A B C w zakresie pięciu sprawności językowych:

1.Słucham i rozumiem, 2. Czytam i rozumiem, 3. Rozmawiam, 4 Opowiadam, 5. Piszę

2. Paszport Językowy
· Informacje o Radzie Europy
· Co to jest paszport Językowy?
· Kim jestem?, Mój portret językowy, Mój/e język ojczysty, Języki, które poznaję w szkole
i poza szkołą, Samoocena postępów w nauce języka
· Przykłady oznaczania poziomu umiejętności językowych
· Tabela samooceny
· Od kiedy uczę się języków?
· Moje doświadczenia językowe i interkulturowe
· Moje osiągnięcia w poznawaniu języków i kultur
3. Dossier językowe
prace, dyplomy, świadectwa, wspomnienia, karty itd.
7. Polska edycja pilotażowa wczesnoszkolnego Europejskiego Portfolio Językowego
Biografia Językowa
Nota autorska i edytorska

1. Projekt Rady Europy wdrażany przez CODN na zlecenie MENiS
2. Opracowany przez zespół w składzie: dr Angela Bajorek, Iwona Bartosz – Przybyłko,
dr Małgorzata Pamuła – koordynator projektu, Dorota Sikora – Banasik
3. Opracowany według zasad Rady Europy
4. Wydanie pilotażowe CODN Warszawa 2005
5. Wybrano języki: angielski francuski, niemiecki

Ogólna charakterystyka:
1. Biografia językowa – wyjaśnienia,
do czego służy biografia językowa
1. Ta biografia należy do…
2. Kolory moich języków
3. Moja przygoda z językami
· od kiedy uczysz się języków?
· języki wokół mnie
· Jak uczę się języków?
4. Mój pamiętnik
· O osobach mówiących różnymi językami oraz o innych ważnych wydarzeniach
· O moich podróżach
· O moich marzeniach
· Pamiątki i wspomnienia
· Rebusy i zagadki
· Podróże
5. Moja korespondencja
· Korespondencja z Europkiem
· Przyjaźń
· Moja poczta domowa
6. Moje obserwacje
· Językowy detektyw
· Moje spotkania
· Poznaję inne kraje
· Wiem, z jakich krajów pochodzą ci bohaterowie
· Znam i lubię te potrawy
· Moje językowe i kulturowe ABC
7. Co już potrafię?
8. Potrafię ocenić, co już umiem
9. Karty samooceny poziom A1, A2, B1, B2

Polska edycja pilotażowa wczesnoszkolnego Europejskiego Portfolio Językowego

Mój paszport językowy

1. Jak Rada Europy pomaga uczącym się języków?
2. Czym jest Paszport językowy i do czego służy?
3. Mój paszport językowy
4. Moje doświadczenia językowe i kulturowe
5. Kraje, które poznałem
6. Moje kontakty z różnymi językami
7. Karty samooceny

1.Moje osiągnięcia. Co już potrafię? Czyli jak się oceniam,

gdy słucham? gdy mówię? gdy rozmawiam? gdy czytam? gdy piszę?

8. Czy chcesz, żeby Cię ocenili inni?
9. Tabela samooceny na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2
10. Wycinanka

8. Zadania EPJ w oświacie polonijnej a także…
Pytania i Wątpliwości

Dzięki pracy z portfolio językowym uczeń może:

· rozwinąć umiejętności interkulturowe rozumiane jako umiejętności
dostrzegania różnic kulturowych i ich twórczej akceptacji

· nabywać podstawowe umiejętności językowe i korzystać z nich

· kształtować samoocenę jako ważną umiejętność oceniania stopnia swojego zaawansowania w nauce języka

· oceniać, kontrolować i planować własny proces kształcenia językowego

· wzmacniać motywację do nauki języka

· oraz rozwijać własną podmiotowość

Jakie pytania i wątpliwości nasuwają się przy wdrażaniu polskiej edycji Europejskiego Portfolio Językowego do oświaty polonijnej?

EPJ zostało opracowane zgodnie z założeniami podstawy programowej funkcjonującej w polskim systemie oświatowym różniącym się w wielu elementach od systemów oświatowych innych krajów europejskich. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nasi uczniowie, funkcjonujący w systemach oświatowych krajów unijnych, spotkają się, jeżeli już się nie spotkali z portfolio przy nauce języków obcych w swoich szkołach.

Zatem zapytajmy:

· Czy i jakich zabiegów adaptacyjnych do uwarunkowań oświaty polonijnej będzie wymagało wprowadzenie EPJ?
· Kto w kraju czy zagranicą podejmie się przygotowania materiałów dydaktycznych umożliwiających wprowadzenie EPJ?
· Kto i kiedy zajmie się przygotowaniem nauczycieli języka polskiego jako ojczystego do nowych zadań, takich jak chociażby pomiar dydaktyczny?
· Kto i kiedy będzie chciał wyposażyć nas w niezbędne narzędzia, takie jak polonijne portfolio językowe ?
· Czy oświata polonijna wykorzysta szansę modernizacji, jaka pojawia się przed nią po wejściu Polski do Unii Europejskiej?

Referat wygłoszony na Zjeździe Nauczycieli Języka Polskiego