Sytuacja oświaty polonijnej

Sytuacja oświaty polonijnej

Sytuacja oświaty polskojęzycznej i polonijnej
w nowych uwarunkowaniach społecznych

Metoda
ANALIZY SWOT

S – strengths – mocne strony

W – weaknesses – słabe strony

O – opportunities – szanse

T – threats – zagrożenia

Jest to metoda, która ma szczególne znaczenie w prowadzeniu analizy jakiegoś problemu.
W analizie wyróżnia się trzy etapy:
1) identyfikacja i analiza szans i zagrożeń,
2) identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron zjawiska,
3) określanie pozycji i kierunków rozwoju.
Szanse
• Wzrost rangi języka polskiego jako języka europejskiego po wejściu Polski do Unii,
• Znajomość języka polskiego stanie się dodatkowym atutem na europejskim rynku pracy,
• Więcej obcokrajowców pozna nasz język i kulturę polską po otworzeniu polskiego rynku
Mocne strony
• Możliwość skorzystania z dyrektywy unijnej zobowiązującej kraje członkowskie do popierania języków unijnych,
• Wzrost poczucia przynależności językowo-kulturowej,
• Każdy nowo poznany język umożliwia łatwiejsze przyswajanie następnych
• Dobra znajomość j. polskiego wśród nowo przybyłych dzieci
• Dobrze wykształceni nauczyciele j. polskiego z Polski
Zagrożenia
• Emigracja elit podatnych na asymilację,
• Emigracja zarobkowa grup o niskiej świadomości narodowej,
• Błędna definicja asymilacji i integracji,
• Obraz Polski kształtowany w /mediach polskich i zagranicznych,
• Poziom kultury życia codziennego w Polsce,
• Brak motywacji, wizji oraz profitów u nauczycieli,
• System wartości i sposób ich przekazywania na drodze pokoleniowej,
• Brak sprawnego nowoczesnego systemu doskonalenia nauczycieli polonijnych.
Słabe strony
• Mało widoczna rola ambasady polskiej,
• Brak sprawnego sytemu informacyjnego,
• Brak wiedzy psychologicznej u rodziców o znaczeniu języka ojczystego w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży.
Analiza została sporządzona przez uczestników kursu doskonalącego Kopenhaga 2006