O towarzystwie – TKOP w pigułce

Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej im. Adama Sokólskiego w Danii założone w 1997 r. jest społeczną inicjatywą nauczycieli i lektorów języka polskiego, działaczy oświatowych i przedstawicieli rodziców dzieci polskojęzycznych w Danii. Główny cel TKOP to działanie na rzecz podniesienia rangi oświaty polskiej oraz zapewnienia prawnych i organizacyjnych ram dla jej funkcjonowania w tym kraju.

TKOP inicjuje i wspiera podnoszenie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów ojczystych oraz nauki języka polskiego jako obcego poprzez organizację kursów doskonalących i konferencji metodycznych.

Realizując swe cele, TKOP współpracuje z  zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie nauki przedmiotów ojczystych oraz języka polskiego jako obcego.

TKOP jest członkiem oświatowej regionalnej organizacji polskich nauczycieli – Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, która działa na obszarze pięciu państw – Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii i Norwegii.