Języki w UE

Języki w UE

Dyrektywa Rady
z dnia 25 lipca 1977 r.
w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących
(77/486/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 49,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],
a także mając na uwadze, co następuje:
w rezolucji z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie programu działań socjalnych [3], Rada włączyła do swoich działań priorytetowych działania mające na celu poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników odnoszące się w szczególności do przyjmowania i nauczania szkolnego ich dzieci;
aby umożliwić integrację tych dzieci ze środowiskiem szkolnym i systemem szkolnym państwa przyjmującego, należy zapewnić im stosowne nauczanie obejmujące nauczanie języka państwa przyjmującego;
przyjmujące Państwa Członkowskie, wraz z Państwami Członkowskimi pochodzenia, powinny również podjąć odpowiednie środki w celu promowania nauczania języka ojczystego i kultury kraju pochodzenia wyżej wspomnianych dzieci, mając głównie na względzie ułatwienie im ewentualnej reintegracji w Państwie Członkowskim pochodzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Niniejszą dyrektywę stosuje się do dzieci, które według prawa państwa przyjmującego objęte są obowiązkiem szkolnym, i które pozostają na utrzymaniu pracownika będącego obywatelem innego Państwa Członkowskiego, jeżeli mieszkają na stałe na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym dany obywatel wykonuje lub wykonywał pracę najemną.
Artykuł 2
Państwa Członkowskie, zgodnie z ich sytuacją krajową oraz systemem prawnym, podejmują odpowiednie środki, aby zapewnić na swoim terytorium dzieciom, określonym w art. 1, bezpłatne nauczanie mające na celu ułatwienie procesu ich przyjmowania, obejmujące w szczególności nauczanie języka oficjalnego lub jednego z języków oficjalnych państwa przyjmującego, dostosowane do szczególnych potrzeb danych dzieci.
Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki mające na celu prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, którzy będą zajmować się takim nauczaniem.
Artykuł 3
Państwa Członkowskie, zgodnie z ich sytuacją krajową oraz systemem prawnym oraz we współpracy z państwami pochodzenia, podejmują odpowiednie środki w celu wspierania, w koordynacji z regularnym kształceniem, nauczania języka ojczystego oraz kultury kraju pochodzenia dla dzieci, określonych w art. 1.
Artykuł 4
Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie czterech lat od momentu jej notyfikacji i niezwłocznie poinformują o tym Komisję.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych i innych, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 5
Państwa Członkowskie przekazują Komisji w terminie pięciu lat od momentu notyfikacji niniejszej dyrektywy, a następnie w regularnych odstępach czasu na prośbę Komisji, wszystkie istotne informacje, aby umożliwić Komisji składanie Radzie sprawozdań w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy.
Artykuł 6
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 1977 r.
W imieniu Rady
H. Simonet
Przewodniczący

Komisja Europejska wzywa kraje EU do promowania nauki języków

22.11.2005 Bruksela (PAP)

Komisja Europejska wezwała we wtorek kraje członkowskie do promowania nauki języków obcych, podkreślając znaczenie umiejętności językowych dla mobilności pracowników i konkurencyjności unijnej gospodarki.

W ramach rozpoczętej we wtorek kampanii pod hasłem „Im więcej znasz języków, tym większym jesteś człowiekiem”, Komisja Europejska uruchomiła nowy portal internetowy, poświęcony językom Unii Europejskiej, dostępny we wszystkich 20 językach urzędowych: http://europa.eu.int/languages

Komisja informuje w nim o polityce Unii, mającej na celu promocję nauki języków, zasadach używania unijnych języków urzędowych oraz możliwościach zatrudnienia profesjonalnych lingwistów w instytucjach unijnych.
„To języki czynią nas ludźmi, a różnorodność językowa Europy jest podstawą jej tożsamości” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności Jan Figel.

Z niedawnego sondażu Eurobarometru wynika, że połowa obywateli UE uważa, iż jest w stanie prowadzić rozmowę w jednym języku obcym. 34 proc. może rozmawiać po angielsku, 12 proc. po niemiecku, 11 proc. po francusku.

Podkreślając znaczenie umiejętności językowych dla mobilności pracowników i konkurencyjności unijnej gospodarki, Komisja zaapelowała do krajów członkowskich o przyjęcie krajowych planów działania w zakresie promowania wielojęzyczności, ulepszeń w szkoleniu nauczycieli języków obcych, zapewnienia wczesnej edukacji językowej.
Komisarz Figel przypomniał, że na szczycie w Barcelonie w 2002 roku przywódcy państw UE wezwali do nauki co najmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat.