Nauka przedmiotu Język Polski jako Ojczysty w gminie Kopenhaga

Nauka przedmiotu Język Polski jako Ojczysty w gminie Kopenhaga

Zgłoszenie dziecka na lekcje przedmiotu Język Polski jako Ojczysty w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Kopenhaga

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/2017 i Københavns Kommune.

1. Dzieci mieszkające na terenie gminy Kopenhaga

Zgłoszenie ucznia odbywa się elektronicznie. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 na naukę Języka Polskiego otrzymają z gminy mail do swego eBoks przed feriami letnimi. Wystarczy, że zaznaczą w odpowiednim polu JA – tzn. tak, by dziecko kontynuowało naukę w roku szkolnym 2016/2017 i odeślą elektronicznie to potwierdzenie.

Rodzice dzieci dotychczas nie uczęszczających na lekcje polskiego zgłaszają swoje życzenie do szkoły, do której chodzi dziecko. Otrzymają blankiet zgłoszenia na swój eBoks. Następnie wypełniają go i odsyłają na wskazany adres mailowy.

Info do administracji szkolnej – szukamy „modersmålsundervisning” na opgaveportalen na kkintra.

2. Dzieci mieszkające poza gminą Kopenhaga

Zgłoszenie ucznia na naukę języka polskiego w roku szkolnym 2016/2017 odbywa się tak jak dotychczas. Należy skontaktować się z pracownikiem gminyzajmującym się językami ojczystymi –modersmålsunderwisning.

Można też wypełnić tilmeldingsblanket for børn med bopæl uden for København Kommune. Jest to druk zgłoszenia dziecka. Jest on na stronie http://www.kk.dk/modersmaal

Podpisane przez rodziców zgłoszenie należy oddać lub przesłać do swojej gminy, która po zatwierdzeniu skieruje je do gminy Kopenhaga fac@buf.kk.dk

Lekcje języka polskiego w wymiarze 3 godz. tygodniowo są nieodpłatne. Odbywają się po zajęciach w czasie szkolnym ucznia.

Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli j. polskiego.

Tel. 20 85 51 23 lub 20 85 09 23

Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii www.edu-tractus.dk

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/2017 i Københavns Kommune. Børn med bopæl i Københavns Kommune

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/17 foregår digitalt. Forældre til allerede indmeldte børn i skoleåret 2015/16 vil modtage et digitalt tilmeldingsbrev i eBoks inden sommerferien.

Forældre til børn, som ikke er indmeldt i skoleåret 2015/16, der ønsker modersmålsundervisning i skoleåret 2016/17 skal kontakte skoleadministrationen på den skole barnet er indmeldt. Forældre vil derefter modtage et tilmeldingsbrev i eBoks.

Info til skoleadministrationen: Søg på „modersmålsundervisning” på opgaveportalen på kkintra (Dette kan kun ses af administrative medarbejdere i Københavns Kommune)

Børn med bopæl uden for Københavns Kommune

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/17 foregår manuelt. Der skal udfyldes en tilmeldingsblanket for børn med bopæl uden for København Kommune.

Tilmeldingsblanketten skal udfyldes og skal indeholde:

Underskrift af forældre

Betalingstilsagn fra bopælskommunen

Bopælskommunen skal sende den udfyldte tilmeldingsblanket til fac@buf.kk.dk

http://www.kk.dk/modersmaalModersmålsundervisning