Kto Ty jesteś?

Kto Ty jesteś?

Motto:

 „…ale Świętości nie szargać,
bo trza, żeby święte były…”

 S. Wyspiański: „Wesele”

…Kto Ty  jesteś ……..  ???????

W Polsce ruszyła wielka debata nad postawami patriotycznymi dzieci i młodzieży, zainicjowana propozycją MEN wprowadzenia do szkół przedmiotu „Wychowanie Patriotyczne” a także zmianami w ceremoniale szkolnym.

W wypowiedziach posłów, w artykułach prasowych powtarza się cytat, często parafrazowany, z wiersza zwanego popularnie katechizmem polskiego dziecka.

Zanim przypomnimy tekst wiersza, przywołajmy sylwetkę jego twórcy, poety, dramaturga, publicysty – Władysława Bełzy.

 • urodził się w Warszawie, 17 lat po powstaniu listopadowym,
 • studiował literaturę w słynnej Szkole Głównej, będącej kuźnią polskich pozytywistów,
 • zamieszkał w Poznaniu i tam redagował i współredagował czasopisma społeczne,
 • był jednym z twórców teatru poznańskiego,
 • założył Macierz Polską,
 • był twórcą i współpracownikiem czasopism dla dzieci, m. in. „Promyka”,
 • za swą działalność został wydalony z zaboru pruskiego,
 • zmarł we Lwowie w 1913r.

 Twórczość literacka W. Bełzy ze względu na brak większych walorów artystycznych nie wytrzymała próby czasu, ale jeden jego wiersz zrobił wielką patriotyczną karierę i zapewnił swemu twórcy miejsce w panteonie narodowych świętości. Jest to wiersz z tomiku ” Katechizm polskiego dziecka ” pt.

 „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”

 ” – Kto ty jesteś?

– Polak mały.

 –  Jaki znak twój?

 –  Orzeł biały.

 –  Gdzie ty mieszkasz?

 -Między swemi.

 – W jakim kraju?

– W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?

 – Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta?

– Krwią i blizną.

 – Czy ją kochasz?

– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?

 – W Polskę wierzę.

– Czym ty dla niej?

– Wdzięczne dziecię

– Coś jej winien?

– Oddać życie.”

Zanim, włączając się w zasadniczy nurt narodowej debaty nad systemem wartości przekazywanych młodym generacjom i roli w nich patriotyzmu, ocenimy współczesną wartość wiersza i znajdziemy, bądź nie znajdziemy dlań miejsce w kanonie treści nauczania, odczytajmy zawarte w nim przesłanie.

Wiersz ukazał się we Lwowie, w tomiku wydanym w 1900r. Zabory trwały już ponad sto lat i piąte pokolenie Polaków rodziło się w zniewolonej Polsce, w trzech różnych wrogich organizmach państwowych. Kwestia narodowej identyfikacji stawała się najważniejszą dla podtrzymania tożsamości i podstawowego bytu narodu.

W wierszu znajdziemy wiele sygnałów świadczących o tym, że miał pełnić rolę rytualno-inicjacyjną, wprowadzającą w narodową wspólnotę i  eksponującą rodzaj więzi z nią a także kodeks praw i obowiązków. Zwróćmy też uwagę na dekalogową formę wiersza. Oto mamy w odpowiedziach bohatera utworu, małego Polaka, sformułowane 10 przykazań kodeksu polskiego patriotyzmu.

Najważniejszymi przesłankami prowadzącymi do takiego wniosku są: tytuł wiersza – wyznanie wiary towarzyszy przecież ceremonii chrztu, najważniejszemu obrzędowi chrześcijańskiemu wprowadzającemu do wspólnoty wyznawców, oraz. krótkie, nakazowe formy odpowiedzi. 

Jaki zespół wartości przyjmuje, a w następstwie przyjęcia kanalizuje w swej narodowej inicjacji, przystępujący do wspólnoty? Jaki zespół kryteriów decyduje o tożsamości narodowej i czy współcześnie obowiązuje w powszechnym odczuciu ?

 1.  Zadeklarowane poczucie przynależności narodowej („Kto ty jesteś? -Polak mały”),
 2. Identyfikacja symboliczna („Jaki znak twój? – Orzeł biały.”),
 3. Więź kulturowa („Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi.”),
 4. Więź terytorialna („W jakim kraju? – W polskiej ziemi”),
 5. Rodowód („Czym ta ziemia? – Mą ojczyzną”),
 6. Wspólna przeszłość i dokonania przodków („Czym zdobyta? –  Krwią i blizną.”),
 7. Miłość i wiara – więzi emocjonalne („Czy ją kochasz? – Kocham szczerze.”),
 8. Wiara w wartość państwowości („A w co wierzysz? W Polskę wierzę.”),
 9. Obowiązek wdzięczności wobec ojczyzny (” Czym ty dla niej? – Wdzięczne dziecię”), 
 10. Potrzeba ofiary („Coś jej winien? – Oddać życie.”).

.Zastanówmy się, czy w zupełnie zmienionej sytuacji politycznej, po upływie wieku, przykazania kodeksu mają jeszcze jakąś wartość dla Polaków. Nie odnosimy się tutaj do form językowych użytych w wierszu, odbieranych współcześnie jako nieco archaiczne (zdobyć coś krwią i blizną, wdzięczne dziecię itp.), ale do ich pól semantycznych.

Kto jest Polakiem?  

Na podstawie wyników badań prowadzonych w roku 1988 i po raz drugi w 1998 nad kryteriami narodowej tożsamości w zbiorowości o tych samych etnicznych korzeniach1, wyodrębniono następujące kryteria tożsamości narodowej: więzi terytorialne, więzi biologiczne i rodowe, więzi historyczne, więzi kulturowe, zasługi dla Polski, samoidentyfikację, poczucie politycznej wspólnoty, wspólną religię. Pomimo dość zasadniczych zmian społecznych w Polsce wyniki badań nie uległy w ciągu dziesięciolecia większym zmianom.

. Czy kryteria polskości zmieniły się od czasów W. Bełzy

i jego katechizmu młodego Polaka? 

 

 

1. Patrz: Ewa Nowicka: „Polskość niejedno ma imię. Kto jest Polakiem?”

(w) Kwartalnik Polonicum.Warszawa2006 nr 1