Cele i zadania TKOP

Cele i zadania TKOP

Cele i zadania
Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii
w uwarunkowaniach Unii Europejskiej

1. MISJA

Misją założonego w październiku 1997 roku Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających krzewieniu nauczania przedmiotów ojczystych, języka polskiego oraz kultury polskiej w Danii, upowszechnianie wiedzy o polskiej oświacie i kulturze, a także podejmowanie działań dla podniesienia ich poziomu w Danii oraz wspieranie organizacji i osób fizycznych, które takie działania inicjują.

Towarzystwo działa na zasadzie nie przynoszenia zysku („non profit”).

2. CELE DO REALIZACJI

1. Upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języka polskiego oraz kultury polskiej w Danii.

2. Inspirowanie i promowanie badań z zakresu historii i współczesności oświaty i kultury polskiej w Danii.

3. Podejmowanie działalności na rzecz podniesienia rangi oświaty polskiej oraz zapewnienia prawnych i organizacyjnych ram dla jej funkcjonowania w Danii.

4. Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów ojczystych oraz nauki języka polskiego jako obcego poprzez organizację kursów doskonalących oraz szkoleń.
5. Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie nauki przedmiotów ojczystych oraz języka polskiego jako obcego.
6. Wydawanie prac z zakresu promowania i propagowania nauki przedmiotów ojczystych, nauki języka polskiego jako obcego, oświaty i kultury polskiej w Danii.
7. Integrowanie kolejnych pokoleń polonijnych poprzez różnorodne formy działalności artystycznej.

3. OBSZARY AKTYWNOŚCI TOWARZYSTWA

1. Opieka nad nauczycielami i uczniami grup nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych

a/ w Kopenhadze,

b/ w Odense,

c/ na Jutlandii,

2. Organizowanie kursów metodycznych dla nauczycieli:
· 1998 – kurs przeprowadzony w Ambasadzie RP
· 1999 – kurs przeprowadzony w Ambasadzie RP
· 2000 – kurs dla nauczycieli języka polskiego z Danii i Szwecji przeprowadzony we współpracy z Centrum Polonijnym w Lublinie
· 2002 – kurs metodyczny wyjazdowy zorganizowany przy współpracy z Oddziałem Wspólnoty Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim
· 2003 – kurs przeprowadzony we współpracy z Centrum Polonijnym w Lublinie
· 2004 – kurs przeprowadzony we współpracy z prof. W. Miodunką, Prorektorem UJ, Dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią.
3. Udział w konferencjach i zjazdach oświatowych:
· konferencja nauczycieli polonijnych z krajów bałtyckich w Malmo- 2004,
· zjazd zjednoczeniowy organizacji zrzeszających nauczycieli polonijnych w Niemczech – 2005. Na zjeździe tym został wygłoszony referat przez członka TKOP w Danii.
4. Działalność na rzecz demokratyzacji systemu oświaty w Polsce w oparciu o duńskie doświadczenia:
a. szkolenia
· tygodniowe seminaria dla nauczycieli, pracowników oświatowych administracyjnych oraz oświatowych przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego – 2 grupy x 35 osób,
· tygodniowe seminarium dla nadzoru pedagogicznego i burmistrzów z powiatu grójeckiego – 1 grupa x 35 osób,
· tygodniowe seminarium dla nauczycieli, pracowników oświatowych administracyjnych oraz oświatowych przedstawicieli samorządów z Gorzowa Wielkopolskiego – 1 grupa 25 osób,
· pięciodniowy pobyt studyjny 7- osobowej grupy burmistrzów i samorządowców z województwa świętokrzyskiego.
b. projekty:
· opracowanie ”Strategii Zapobiegania Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży powiatu grójeckiego- SSP (szkoła, służby socjalne, policja) w oparciu o doświadczenie duńskie” przyjętej uchwałą Rady Powiatu,
Projekt został zrealizowany we współpracy z duńską Radą Zapobiegania Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.
· „Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy” w Grójcu – projekt pomocy dla młodzieży ze środowisk trudnych, mającej problemy edukacyjne.
Projekt został przeprowadzany we współpracy z Ungdomskole w Kopenhadze i komuną kopenhaską. W wyniku dotychczasowej realizacji projektu zostało przeszkolonych w Danii 2 instruktorów z Polski, 10 – osobowa grupa młodzieży brała udział w międzynarodowej konferencji młodzieżowej w Kopenhadze, a także pod koniec września strona polska odebrała podarowane przez duńskiego partnera: 40 kompletów komputerowych, 2 drukarki, rzutnik, 3 maszyny do szycia.
5. Działalność na rzecz integracji pokoleń polonijnych poprzez Teatr Trzech Pokoleń:

a. koncert „Sakrostrofy” przygotowany z okazji Dnia Polonii i wejścia Polski do Unii Europejskiej,
b. koncert „Epitafium dla Jacka” z okazji 25 rocznicy powstania Solidarności i 1 rocznicy śmierci barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego,
c. koncert „Wigilia u Ojca” poświęcony twórczości K. Wojtyły i innych polskich poetów w ornamentyce wigilijnej planowany na grudzień 2005 i styczeń 2006

6. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w realizacji zadań statutowych:
a. stała współpraca z Ambasadą i Konsulatem RP w Danii
b. partnerzy w Danii:
· Federacja „Polonia” w Danii
· Klub Dyskusyjny „Agora”
· duński Komitet Helsinski
· Polska Misja Katolicka w Danii
· Ungdome Skole w Kopenhadze
· Rada Zapobiegania Przestępczości w Danii
· Kopenhaska komenda policji w Danii
· Komuna w Kopenhadze
· Komuna na Frederiksbergu
· Komuna w Skevinge
· MSZ w Danii
· Folketing
c. partnerzy w Polsce:
· MEN
· „Wspólnota Polska” w Warszawie
· Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie
· Starostwo Powiatowe w Grójcu
· Samorząd Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego
· Burmistrz Miasta i Gminy w Grójcu
· Oddział „Wspólnoty Polskiej” w Gorzowie Wielkopolskim

 Plany i projekty na najbliższą przyszłość:

1. przeprowadzenie w bieżącym roku kursu doskonalącego nauczycieli, lektorów języka polskiego oraz działaczy oświatowych.
Opracowując programy kursów kierujemy się zasadami aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli zarówno teoretycznych jak i praktycznych. O ile w ubiegłym roku, w związku ze zmianą statusu języka polskiego jako już języka unijnego, wprowadziliśmy członków Towarzystwa w dziedzinę certyfikacji języka polskiego jako obcego, tak w tym roku proponujemy wprowadzenie elementów wiedzy o polityce językowej Unii Europejskiej i Rady Europy oraz narzędziach jej kształtowania.
Wprowadziliśmy także zasadę niezbędnego kontaktu nauczycieli z wiedzą uniwersytecką oraz z jej wybitnymi twórcami. W roku ubiegłym gościliśmy na kursie Prorektora UJ, Dyrektora Instytutu Badań Polonijnych w Krakowie, pana profesora W. Miodunkę, obecnie naszym gościem jest pani dr hab. Anna Czabanowska – Wróbel z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Inną zmianą programową jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności naszych koleżanek i kolegów dla wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania swojego warsztatu pracy. Mając wśród członków TKOP tak twórcze i ciekawe osobowości, popełnilibyśmy grzech zaniechania i grzech marnotrawstwa, gdybyśmy nie skorzystali z ich dorobku, a oba te grzechy należą do gatunku ciężkich. Dlatego zarówno w ubiegłorocznym kursie, jak w obecnym roku i następnych latach korzystamy i będziemy korzystać z dorobku intelektualnego naszych koleżanek i kolegów.

2. reaktywowanie nauczania języka polskiego w Århus i Ålborg.
Oświata polonijna w Danii jeszcze całkowicie nie otrząsnęła się z kryzysu, który był następstwem cofnięcia finansowania nauczania języka polskiego przez komuny pozakopenhaskie. Obserwujemy to zjawisko przede wszystkim na Jutlandii, gdzie w tak dużych ośrodkach, jakimi są Aarhus i Aalborg, nie odbywają się lekcje języka polskiego. Co prawda sytuacja prawna języka polskiego zmieniła się zdecydowanie po wejściu Polski do Unii i obecnie komuny muszą, zgodnie z prawem oświatowym przyjętym przez Folketing finansować nauczycieli języka unijnego i proces dydaktyczny, ale z kolei zmiany te nie znalazły jeszcze oddżwięku wśród środowisk polonijnych w tych miastach.

3. wspieranie istniejących punktów nauczania w Odense i Syndeborgu.

4. umocnienie organizacyjne Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Kopenhadze,
W Kopenhadze nauka przedmiotów ojczystych prowadzona jest w 9 grupach językowych, w kilku różnych szkołach. W celu umocnienia tej wspólnoty językowej TKOP chce powołać Radę Rodziców oraz wprowadzić inne stabilizujące elementy organizacji ustroju szkolnego.

5. działanie na rzecz podniesienia rangi języka polskiego w Danii jako języka unijnego poprzez wprowadzenie ocen z tego przedmiotu na duńskie świadectwa szkolne,

6. podjęcie starań na rzecz wprowadzenia języka polskiego jako języka obcego do wyboru, do duńskiego systemu szkolnego podstawowego i średniego,
Przy realizacji obu tych zadań musimy stworzyć szersze porozumienie organizacji i instytucji zarówno polonijnych jak i polskich, dla których cel taki stanie się jednym z priorytetów. Zwrócimy się zatem do federacji Polonia, Ambasady RP w Danii, oraz zainteresowanych Ministerstw obu krajów.

7. stworzenie podstaw organizacyjnych i ekonomicznych dla Teatru Trzech Pokoleń.
Teatr ten działa od półtora roku. Jego celem jest integrowanie kolejnych pokoleń polonijnych poprzez obcowanie z polską kulturą. Celem TKOP jest wzmocnienie struktury organizacyjnej teatru i w konsekwencji jego usamodzielnienie.

8. Stworzenie solidnej podstawy organizacyjnej i merytorycznej dla ścisłej współpracy pomiędzy Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Danii a TKOP.
Od chwili utworzenia TKOP zabiegaliśmy o nawiązanie współpracy ze Punktem Konsultacyjnym, w celu połączenia działań dla promowania języka polskiego w Danii. Dopiero zmiana dyrekcji szkoły w tym roku stworzyła warunki do normalizacji współpracy, z którą wiążemy wielkie nadzieje na wspólne projekty.

9. Uczestnictwo w jubileuszowym Forum Oświaty Polonijnej w czerwcu 2006 w Krakowie.

10. Reaktywowanie biuletynu TKOP.