Komunizm w Polsce

Komunizm w Polsce

Syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z nauką o komunizmie w Polsce ma,

w zamierzeniach autorki, pomóc nauczycielom w rozplanowaniu kolejnych lekcji.

Komunizm w Polsce  (sowietyzacja Polski)

 

„Narodziny systemu”

22 lipca 1944- manifest PKWN, dyktatura monopartyjna i utrata suwerenności, podporządkowanie ZSRR z równoległym wycofaniem uznania rządu RP na uchodźctwie.

1945- narzucenie porządku NKWD służbom MO, UB, KBW i aresztowanie żołnierzy AK podziemia i wywożenie do łagrów.

21 czerwca 1945– proces „16”.

TRJN- legalny nowy rząd (Osóbka- Morawski, Gomułka, Mikołajczyk).

 

Stronnictwa demokratyczne:

a)Komuniści: PPS, SL, SD, PRL

19 stycznia 1947- wybory, na 89,9% oficjalnie startujących 80% otrzymało SD, co dało podejrzenie sfałszowania wyborów.

 

Aresztowanie przez MO i UB przeciwników, czyli opozycjonistów.

 

1947-52- jedyny kandydat Bolesław Bierut prezydentem, po konstytucji I sekretarz do 1956.

Premier Józef Cyrankiewicz

 

b)PSL i PSL Wyzwolenie:

Opozycja (tzw. awanturnicy polityczni)

 

Stanisław Mikołajczyk (przedstawiciel rządu londyńskiego)

 

Zagrożony aresztowaniem podaje się do dymisji i emigruje do USA

 

PSL + SL = ZSL

 

 

„Okowy stalinizmu”

15-21 XII 1948- kongres: PPS+ PPR= PZPR- jego najwyższa władza to Biuro Polityczne

(8 członków PPR i 3-PPS).

Rządy totalitarne (wpływ na wszystkie dziedziny życia).

 

Formalnie istnieje 3 partie: PZPR, SD i ZSL (dwie ostatnie ściśle kontrolowane).

 

W rzeczywistości rządzi jedna partia i w 1949 roku liczy 1,3 mln członków (co 10 Polak)

1951- aresztowanie Wł. Gomułki (za sprzeciw wobec kolektywizacji rolnictwa i połączenie PPS i PRL)

22 VII 1952- wchodzi w życie konstytucja PRL, zmiana nazwy państwa na PRL, zniesienie urzędu prezydenta.

Rządy nomenklatury (obsadzenie stanowisk).

 

MBP- okres terroru, czystek, tortur (np. biskup kielecki,- Czesław Kaczmarek, dowódca Kedywu- Emil Fieldorf), represji, fałszowanie historii, cenzura, internowania i walki z kościołem (np. arcybiskup Stefan Wyszyński 1953-56).

 

„Okres realnego socjalizmu” 1956-81

1953 – śmierć Stalina (czystki w ZSRR- 6mln ludzi);

1956- smierć Bieruta:

a)Rehabilitacja, np.

Wł. Gomułki- 1955;

St. Wyszyńskiego- 1956.

b)Destalinizacja (koniec prześladowań).

 

Podział w PZPR:

a)Natolińczycy (nazwa od

Natolina- dzielnicy Wa-wy)-

wierni Stalinowi;

b)Puławianie (przeciwni rządom stalinowskim, żądających

reform)- zwycięstwo,

I sekretarzem Wł. Gomułka.

 

X 1956- VIII plenum KCPZPR- najazd wojsk radzieckich (120 tys)

Celem uspokojenie sytuacji w Polsce i odwrót wraz z Chruszczowem.

 

Demokratyzacja życia politycznego PZPR:

a)Zwalczanie rewizjonistów dążących do radykalnych zmian zwanych wcześniej puławianami.

b)Partyzanci (zwolennicy Mieczysława Moczara- ministra spraw wewnętrznych, który rozpętał antysemicką kampanię przeciw działaczom komunistycznym pochodzenia żydowskiego)

Rozpętanie nagonki i przeprowadzenie czystek w PZPR.

1966- obchody Millenium chrztu Polski- zaostrzenie stosunków z kościołem;

1968- stłumienie studenckich demonstracji w W-wie i Krakowie;

1968- interwencja LWP w Czechosłowacji pod dowództwem Floriana Siwickiego w ramach interwencji państw układu Warszawskiego;

1970- bunt robotników na Wybrzeżu stłumiony przez SB i MO; oddziały WP-

45 osób zginęło i 1000 rannych.

1970- oficjalna rezygnacja Gomułki ze stanowiska I sekretarza KC na rzecz Edwarda Gierka. Oficjalny powód to „choroba oczu”.

1970-80- rządy Edwarda Gierka (propaganda sukcesu, kredyty, zadłużenia, bankructwo)

1980- powstaje Solidarność (10 mln członków w przeciągu roku).

13 XII 1981-VII 1983- stan wojenny- Wojciech Jaruzelski.

 

 

Opracowała Małgorzata Chojnacka